Tietosuoja

Lemmikki Oy:n tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Lemmikki Oy

1. Rekisterinpitäjä

Lemmikki Oy
Kajaaninkatu 34, 90100 Oulu
Y-tunnus: 0548620-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

eläinlääkäri Mari Karjalainen
Kajaaninkatu 34, 90100 Oulu
Puhelin: +358 8 311 5866
Sähköposti:

3. Rekisterin nimi

Eläinlääkäriasema Lemmikki Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakastietojen ja eläimiä koskevien potilastietojen tallentamiseen, asiakasviestintään sekä lakiperustaisten velvoitteiden mukaiseen käsittelyyn.
Eläinlääkärinammatin harjoittajan on laadittava ja säilytettävä tutkimiaan ja hoitamiaan eläimiä koskevat potilasasiakirjat siten kuin ministeriö tarkemmin säätää. (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta, 29/2000 15§).
Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä on säädetty tarkemmin Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa nro 6/EEO/2000.
Eläinlääkärin on pidettävä kirjaa hankkimistaan, eläimelle antamistaan, annettavaksi määräämistään, luovuttamistaan sekä hävittämistään lääkkeistä. (Laki eläinten lääkitsemisestä, 387/2014 21§).

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja:
- eläinten omistajan tai haltijan nimi ja yhteystiedot
- hoidettujen eläinten tiedot
- suoritetut hoitotoimenpiteet, tutkimustulokset sekä tiedot lääkityksistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin talletettavien tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat asiakkaat, valtakunnalliset eläinrekisterit (esimerkiksi Kennelliitto, Suomen Kissaliitto) sekä tutkimustuloksissa käytettävät laboratoriot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lemmikki Oy ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle asiakkaan hakiessa korvausta vakuutusyhtiöltä. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa valtakunnallisiin eläinrekistereihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Lemmikki Oy:n asiakasrekisteri on Finnish Net Solutions Oy:n ylläpitämässä tietojärjestelmässä.
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin on rajattu vain tietyille, ennaltamääritellyille rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluville henkilöille sekä alihankkijoille.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarvittaessa. Järjestelmien tietoturvatarkistuksia tehdään säännöllisesti.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä itselleen kopio. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteristä itsestään olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”); kuitenkin eläinlääkäritoiminnassa noudatettavien lakien määrittelemien tietojen säilyttämisvelvoitteiden puitteissa.
Toteutus:MetaVisual CMSKirjaudu sisään© 2011 - 2024 Eläinlääkäriasema Lemmikki Oy